Vår integritetspolicy

 

Dataskyddslagen GDPR 2018
Datasekretess är mycket viktigt för Ronneby Sotningsdistrikt och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Ronneby Sotningsdistrikt är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Ronneby Sotningsdistrikt AB
Industrigatan 9
372 36 Ronneby
Sverige

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i våra system inom vår egen organisation och ingenting lämnar Sveriges gränser.

Vem har tillgång till dina uppgifter? 

Dina uppgifter kan delas inom Ronneby Sotningsdistrikt. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ronneby Sotningsdistrikt. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:  
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Ronneby Sotningsdistrikt, som skickar dig dina personuppgifter via e-post inom 29 dagar.

Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som Ronneby Sotningsdistrikt behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Ronneby Sotningsdistrikt med undantag av följande situationer
*du har ett pågående ärende med kundservice

*du har en obetald skuld hos Ronneby Sotningsdistrikt, oberoende av betalningsmetod

*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Ronneby Sotningsdistrikt legitima intresse. Ronneby Sotningsdistrikt fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att meddela oss via ronneby@sotarna.nu eller karlskorna@sotarna.nu

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Ronneby Sotningsdistrikt begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Ronneby Sotningsdistrikt legitima intresse, ska Ronneby Sotningsdistrikt begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.

*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Ronneby Sotningsdistrikt begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter

*Om Ronneby Sotningsdistrikt inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på ronneby@sotarna.nu

Personuppgiftsombud: 
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på ronneby@sotarna.nu eller karlskorna@sotarna.nu

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Ronneby Sotningsdistrikt behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.